Shop Mobile More Submit  Join Login
Transistor Junction by banner4 Transistor Junction by banner4
h/t A Rare Spot- dIFS CHAIN #252 by miincdesign

Mandelbulb3Dv18{
g.....r3...2C...8.....A..6.r4aygwbZ/.LKko.a44CAEhBxQeqLwzzn6o6k4of66.nuZlhWDKLxj
................................cIfv8iqKsz1........A.Zj6................y.2...0E
nAnAz6...EVSZ....Q.1/....2EV0...S....2kD.....MuFBqHIVumD/Q......lJJV.dkpXk1.KzT3
.F....cD12..02UyzzBlHFMqz2..kELyQIyj2..AaBD4Zzn6..sgz3ziz0.3/....y1...sD...../..
.zXaNadDknJXD9R5BxXW2bJ7e1MKzEH4WS.Xe3oj0qxUPJ7qCxvdJaQN6/.IzEm.b6K3IIpD9Zm8a4M4
KxnyJQEIVXcBz4LJZZBNmFpDU.....YBT...D9/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAxX0LDuC.....w1...................................E.FlkD8....k1.
.....4iSoz1.....0.kz..Ak.1dO.c4.e....A0....C....x/...I5...E3....K....646..UG.l5U
...U.KRvortKPh3s.agSXLHBpY7.1MozzXCc..kuvBTuCfxj6odIWOorVy9.zrErFs37.5U.8.EMHvA.
.....................2kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz............d....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06k5TGMV34..06U.jtHitaP..6U
.mHJi3CcN/.U.0cvro5W6W6..06UzrgTV1OK..6U.uSpz3CcN/.U.0cvdzLsUa3..06UivyTV1OK..6U
.uyyz3CcN/.U.0cv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E6./2Mk.IJE.....I....U.....Qt7LMhZYFH/UFH/............................U1C....6..
.....MU/............./.........E................................................
...wz..............................wz.........zDOaNaNaNa7z1........wz..........E
........kz1...............kzzzzz......E9IxqRZ7LG4B3.............................
.sU1.sU..MU/4.............................2.....................................
..............xD........................................E.oSIsuFVf5Vz........./E
........sz1...................zj/....E/...U0....bJLPY7rPkZYFH/UFH/..............
............Cs....U.4MU/................F.2........../..........................
.............E/E........kz1................................lr5y3swQcz0.sBy1WS1vD
3UeNzUqqhz1........4./....................k.....I....o....UIVt4N1JbMZBLG4B3.jR5.
......................U1C....6..06U.0.....km.LPoq8v2.d9cwyXKbazDjbYXt30FZzf8Lojd
V2ZwzIWPrkBY6n.kLKXKrIexlz1........wz69QTzOb/./E...................wz0........0E
........r.IK9OJGxvoszaNaNaNaNawD........2.2..........2.....3....9....QaQZJqO7NoI
..UFH/...........................sU1..U.06U/4M.......cNaNaNaNawD..........2.....
........................................................kz1.....................
..............................zD...................sz...........2....E/...E1....
mxqPhB4PmZYFH/..............................Cs....U........./2..Scz5IFDgGzn8v.iY
yWGzz................................QNcFfyUzWwD..........A........wzMN32IyrGmyD
rDaNHRhhkzX/Vz0SL2y../..................kz1...................zD............}
{Titel: Transistor Junction}

No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download PNG 3000 × 1800Details

Submitted on
February 15
Image Size
6.3 MB
Resolution
3000×1800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
65
Favourites
7 (who?)
Comments
0
Downloads
6
×