Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist banner4Male/United States Group :iconotc-culture: OTC-Culture
 
Recent Activity
Deviant for 1 Month
Needs Core Membership
Statistics 68 Deviations 420 Comments 350 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


Cloud Seeder
h/t clouds by heightmap - Mandelbulb3D with Parameter by matze2001

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...i9...w....2....EkumYX/wy2.zhptilpW20ETY8PUYNq5zPEOjK9QLAtziMYGVTTj4/k
................................m7UxKaySQ.2........Y./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6....Etu.../Q.0/....2k90...o.....ED.....cZCKekuYClD/Q.ep2/E/K3I1xckpn1.mIJV
//EnAnQD12..02UzzzyPMIYsz6zzzeI6QUwjwzzzTCsZ2zP...QtC9Psz4U0.....y1...sD...../..
.z1...sDPkrz5Kh1cw909xzULpk9zoU4bz.NuThjo.WfasiZ4wPC47jyWUH/z0nSsRq70Bnjqe18IylW
iw9bz9VICdr7zqvaib3wMvkDU.....25T...bX........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...6E....zw1....................................Dal/E8....2..
.....4iSoz1.......kzgsxtf1UW.g0.x/...E....EK.......06M7..UEE....2/...EKB...UJGT1
...U.S7eaKPghm7lUdZFAzzzz1../Y1.YHCt..UkKZMxkayj6s41pmERrzn..........2E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxzC..........36.4.27WS...YcJeInnxze/6/a6FG5.k.M4SIwl7A.Q/0U/.
..6...UvZAYNC1.k.MYHNd1lrz9.tYrEGaz0.LU.M.EY6u/..EqhbeJQuz95ELRN4/g..1UgZTEwP4/k
7EkCzbMVd/..dhSA5XWrz0Uwg5dEjV.E..............8cU0.cU08t4Y0k.1A.U08ckbUIU08c..8c
U0zts/8cU0.cU08wjb5cU08.U08ckLkSU08c..8cU0D3w/8cU0.cU08wOo5cU08.U08ckLWTU08c..8c
UGCBz/8cU0.cU08t...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.QICVt0QiR4.ZJK9YF1QYxKBqsWOkR4.
E6...Mk2IF......zzzzz1......HBKMgZaPb/kPs/.PY/..................................
...................wz...................kz1..................U/EnAnAnAnA1z1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................E.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0............od45J4jL2.EUQylxl.FYz1........wz....Q.4aawj........Q.od7iPL
RXAlz........./EUWhcb7xvQy1.....................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..................675S7da8Qzn/oetjsYQJ.5R5zzmXAvzD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLoxaQpB5QdtaRl.EOaF5.
..........................................EnQC1PipSkzWHIPWMEsWvDkJVOQxoc9z9.....
...wz.........zDOaNaNaNaty9........wzMD8Qxckp1yD...................wz0........zD
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2..........2D7EBnAnAnAnEznx45iU
Zi0mzAFKTIaeA0/EhWfM2uyx9zXqM0GwWl/kz.........yD................................
...................../..................kz1.....................0....E/...U0....
9lKNdtaEVRKNgZYFH/..........................Cs....U.06..........HqO7Vi3emz1.....
...../.............kZW1lRz1..........dNaNaNaNavD........I.2........../......../E
........kz1.................................................................}
{Titel: Cloud Seeder}

Loading...
The Gathering
h/t clouds by heightmap - Mandelbulb3D with Parameter by matze2001

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...i9...w....2....EQHkAJ8J.3.HoWSEYjKF1EG5J727ipxzPeoXXPkvC..bbyZK5mY1/k
................................yc6zukaSI.2........Y./..................C/2...wD
...Uz6....UbV.../Q.0/....2kB0...I....2ED.....wV1hf6wGhlD/Q.ep2/E/K3I1xckpn1.mIJV
//EnAnQD12E.0............................................2U0.....y1...sD...../..
.z1...sDWDlqqEc8owPWygUdnuaAzEiQAS4d0fhDe7yC9dvODwvvwSb99DM1zyymG/5Y7fnjvjW3pCt.
mw9iUwTm1GxAz0.qPwjIxJlDU.....YwG...fR........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...6E....zw1....................................Dal/E3....2..
.....4iSoz1.......kzgsxtf1UW.g0.4/...E....kD.......06o1..UEE....2/...cGB...UJGT1
...U.01AkI9ZIG7lk.1AAH7ZI0U./c..YHCtZ..U........6.6.......k..0.......2E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxzC..........36.4.27WS...YcJeInnxzy.6/a6FG5.k.M4SIwl7A.Q/0U/.
..6...UvZAYNC1.k.MYHNd1lrz9.tYrEGaz0.LU.M.EY6u/..EqhbeJQuz95ELRN4/g..1UgZTEwP4/k
7EkCzbMVd/..dhSA5XWrz0Uwg5dEjV.E..............8cU0.cU08t4Y0k.1A.U08ckbUIU08c..8c
U0zts/8cU0.cU08wjb5cU08.U08ckLkSU08c..8cU0D3w/8cU0.cU08wOo5cU08.U08ckLWTU08c..8c
UGCBz/8cU0.cU08t...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c.QICVt0QiR4.ZJK9YF1QYxKBqsWOkR4.
E6...Mk2IF......zzzzz1....../pKMuZaPb7oPs/.PY/........................k/........
...........BnAnAnAftz...................kz1..................U/EnAnAnAnA1z1.....
...2.BnAnAnAnAxD................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0.U.06.......EnAnAnAnnzD........Uz1........wz...................M.oAnAnA
nAnkz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................o5pUtLf9aJ.1lY7uXnHuzD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLoxaQpB5QdtaRl.......
............................/2U/4MU.02E.........................................
..././........zD................................................................
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2..........2D7EBnAnAnAnEz1LirM8
nloazEnAnAnA12/EOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzQ42eMkNmmyD..............MpeXyoz0..........
...................../..................kz1.....................1....E/...k1....
8xqQ9tK99lKNdtKG4B3...............................U.06........E.aNaNaNaNwzXaNaNa
NaNmzMaNaNaNatyDaNaNaNaNiz1........wz.........zD........c.2........wz...........
........kz1........sz...................kz1...................yD............}
{Titel: The Gathering}

Loading...
Structure VIII
Mandelbulb3Dv18{
g.....E4...kG...V....2A....onS1lU3RxzasB4W2sDLzjwNrSr23B.z1xDEFYurexz2V/F42JFLzj
KaNaNaNanzfMaNaNaNalzGOaNaNaNatD77jBaSKSI22........Y./.........E.......kG/2...wD
...Uz6....Ec3.../M.1/.....kW2...33...2E/.....g84V/vfI2VD/.......Deed2dkpXm1.OaZ/
1/EnAnID12..22UzzzsxZjfszuzzD5tQ8/yD0..kt74UUzn...c/4z4rz0U0.....w1...sD...../..
.zHnAnQDfhfDxpGsmsv.WQ1tK7GwxWxuRhaInlXDy49qKeGSGsnjOf7qqNCEySSRfkCphmTDLmZS69z3
ws1/fuGefXp2yc/hh7a7H9XDU.....onD8............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtHnAnYD....zw1.........................................V....k1.
.....4iSoz1.......kz1pdRS/EV.E0.10...20...kC.......06s/..tU1....D....cXz....SH5W
...U.4RoFrtlcicRxnCmSZQm71c652WzzzzzC..U........6.6.......E..q5yiFp3z80.3xzzzzD2
..MSPXWm/v1..C3U5UNuzA.UrIWceIljGEkMz1Ak.H0..OYOJ9Tbz6KMhqjgpO.k.MXrirz87.I7ksow
PX8N...fZjl4p.wDqRIeeTcfqz1.D1CoC4RxzKk/QAzvwF/..clal5GB.z18KjDX4uexz..XTAgXFLzj
ZQ15nrdRS/..nGV9GI1kz.Uwx3sViOzD.2N7OxMopz9..wzzz1El3LQlaVlzzzD.sXDysjBAzzzz.k2H
AlYE7xzzz1.zwnDz8/qzzzD.NbRqNjSNzzzz.U4OcVqRfxzzz1.isW9iA1rzzzD.wnDzw5YRzzzz.UMW
7acxvxzzz1Uyufjy..USzV9VzzFSQypWyz1RKtrMxz3P6ipS.ELMmB56msWOkR4.................
E6..1Mk.IFk.....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5.................................Ak.1
Ak.1......UAnAnAnYnzzEizzUJkE7zDBnAnAnAngz1........szEONYYqx/6yDSySJOVBfWz1.....
.....k92fKOpY3wDI8SUbZ7WbzvNL0p05IEtz...........2kAFQMihXzHDCXetnrupz.........yD
2R9Tv3Sl7z1..........2.....3....3....wpIdtKK....................................
02E./2..0MU/4.................zDh99faBdazy1teldXnWhwzEMGD7jqOmyDc.xiwZTuUz1.....
................................................................................
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVlKKn64.............
..........U3K.....U.4MU/0.......WuK2nlKkkzHOd5ZtBhjqzUedCIhk4.zDvTVV1Faqnz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLI7LMiBbNj7LP........
..........................E/3IU.4MU.02E...UaNaNaNaNvz....ERvzItjP9z43wWQYy1DXubW
zFLkzc9GlnJbck.k3PXmE/ImI.onnT7y3YG0./........zj................................
.....................................................2.....3....C....6qPV75N7NoI
.YYFH/kM.........................sU1....0MU/46.......cNaNaNaNavDx5Ktb2/eHz9YB/PF
ZhqUz0...................../ogADaANyz...............hqcvsy9...Ae9.Opz0..........
..........ENSHb0k62wz....00/RBwDOaNaNaNaty1........sz.........../....E/....0....
Ex4PtNoPgFK9nZLP7NoI..........................U/4MU............................S
mxTYzUyPNO92wFuj...UySbGSzX4cdSvY0noz0...cRfE3xD........E.2HcbZUEeI/./..........
........kz1...................zD...................wzQDPcIkvLixD............}
{Titel: Structure VIII}
Loading...
Dangerous Golf Course
h/t another city - Mandelbulb3D with Parameter by matze2001

Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....2....kLpHGoPIcpzO80FelYd/0EPyYu3FdYezP/ndX3rHWfzeTDNlL0XHwD
................................Au3STqrVQ.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6.....DQ0../w.0/.....EW1...0/...2Ej.....6PTYvh7iFkD/w.........G1dkpXm1.....
//EnAnQD12..32k...Kpllkoz0..........rzzT2r8SKz1...........U0.....w1...sD...../..
.z1...sD7sPE19UvIwHvN4zx9FL6zm.CdhXS0nijHaQFx3IvIwH7DSLLjkV.z.zbbXJ1o1mDdBShI8w8
QwP3UQR7xJn2ziDKcB3F2OlDU.....Ip4/..2R2.......sD.6....sD..G..gNJTKZ0ffzjfYvsRqDJ
ezXQM6gYVdeozoAnAt1...sD.....w1.........................................w....6..
.....4iSoz1.......kz3xzzzH.L.I4.h....s3...UE.......06s4..UU2....6/...cq9..UDSF5U
...U.CpLpxzlciszdDCrz9Rtw1c..6qzg1in./UT........6U2.......E.e/.......2..5xzPA4A.
.YqulQA8Sz1.bjBj1PWwzCUghYqYI.0kJEk6..Ak.1..zOYOJ9TbzsWuhqjgpO.k/Ycrirz87.I/.Qnz
zzzz..UBI/.h5J0kM4ABcuPTO.A.23/y.gh1.LU.9.EjFNC..Inwt5h0Ty98C5Ho7HMlz0ECV7k6elxj
3QFFxXrGX...FgcuI/Dzz0EW1CYWIAyj.kutZmTpN.2..wzzz1.E./2EzzlzzzD../2E.tzDzzzz..2E
./IzTxzzz1.E./2EQsrzzzD../2E./bTzzzz..2E./2lyxzzz1.E./2EMwrzzzD../2E.lqTzzzz..2E
./2kzxzzz1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6../IU.1BE.....I....k....kIdJaQkVIOg7KNmF5...............................U/4MU/
4M...2E.0..44ZNACHY/.tqjFG11gIxDaNaNaNaNyz1........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....2....wZQZBKOk7rPX34PNBXM........................
KM/..2E./MU/46U./2...IeWl3hpmVxDJat34rv1MzXYx52ppfHxz.bpZjAzwNzD................
................................................................................
.....................................wzzzzD.....................................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................k.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E...........6I./....................UNaNaN
aNaczeNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1........sz...........................................
........kz1...................zD.....................E.....3....B....6JMiFqEp7KN
nZYFH/...........................sU1....0.U.06U..2....2bckQ558zD5AK.0X1ho.2HaVga
x22rz0..............KKj6fyHOfTZAl6duz...........dxTmAR9FF.2.......kL./......UL4E
........kz9..............fXvHUxD................................}
{Titel: Dangerous Golf Course}

Loading...
Woodwork II
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...1....2U...UhP8kxVXktziJ/jq5VHg/EuEnpAwjzsx950w1QbOrTzMivyasZ/vwj
................................H0p/jtDgU.2........A.NC.........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6.....X/.../M.0/.....UB0...O.....E3.....cp2jaVjp3lD/..........m2dkpXm1....U
0/EnAnQD12..0.............................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDK268qqtDcw1w5.fq4BE8zm6HAU69qAjDEmfGUSf3dw1Y1tARsY28z2zEimAlEUgjRnu2hsPO
av9IaUOFNWwvyQYxtWdte3nDU.....YKF/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....4iSoz1.........ewzzz5.U..6......oC...EB......//6s4..U.F....6/...kJB....S/b0
...U.4RoFzzlciszxnCmzbQm7167.gUzzzzz..U3iV1XCVvj6c50KlQzIy1.8VHbnyGYzG..CFzzzzD.
.MJSPXWm/v1.kB3U5UNuz2kgrIWceIlj26U5yzzzz1..kXUBv8lczsljCQsLnJxj.Qc93O5UPy9/0cWz
zzzz..ksgNzavdxj.4/CSDMU.z1.NJaX8RNhzGU.EszzzzD..s9A0ptz8z98kk8A5pCtz.kHP.4mBLwj
YAXHxzzzz1..lEYsr7tpz.kZSGJMPPsj.wz/6iWK1y1..wzzz1El3LQlaVlzzzD.sXDysjBAzzzz.k2H
AlYE7xzzz1.zwnDz8/qzzzD.NbRqNjSNzzzz.U4OcVqRfxzzz1.isW9iA1rzzzD.wnDzw5YRzzzz.UMW
7acxvxzzz1Uyufjy..USzV9VzzFSQypWyz1RKtrMxz3P6ipS................................
E....I.7/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/UA7NoI..........................U1C....6U/
4MU.......UaNaNaNaNiz.........zDOaNaNaNaty9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
........sz1..........2.....3....B....EKRXhqQ7NoI.U5.............................
.sU1....06U..../.....sCMbLaTaTyDrJh4SY3Noz1..............PWw1LxD...k3bMQGzPMyG1o
0Hd1./..................C/2..........wWMRYKGq5yDxtehWxLqNz9...................zD
.....................................wzzzzD......oaMmJ4Pg3KG4B3.H/..............
............Cs....U.0.....................2........../..........................
.....g53iSIsuFsD........kz1..........cNaNaNaNavDOaNaNaNaty1.....................
...............reRZaz0........yD..........E.....I....s.....PjRqQkZYFH/EG4B3.Y/..
......................U1C....6U..6U/4M.//2.HNNkFIDNvz..........E2b3f.2x9Ny9.....
........................Ez1...................zDnAnAnAnAHz1..............kRVgHxj
........................................kz1..........2.....3....A....6pPpt4NZFaE
jV5..o4.............................Cs...sU.02E...............zD/G48/wgklzX64RL8
/SQuz..........E....9W1.6z1....Yuehnz0.........E6xd5FOw88y9........wz....miIpwxj
/rvI6AzDgz1........wz..............................sz...........}
{Titel: Woodwork II}
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

banner4's Profile Picture
banner4

Artist | Hobbyist | Digital Art
United States

Comments


Add a Comment:
 
:iconjaitsme2:
jaitsme2 Featured By Owner 1 day ago
Thanks for the faves...have a great week cheers James
Reply
:iconhermetic-wings:
Hermetic-Wings Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist Photographer
Thanks for adding me to your :+devwatch: hope to see you more often :D
Reply
:iconlust0fadeeperpain:
Lust0fADeeperPain Featured By Owner 4 days ago
Comment Emoticons - Thank You So Much For Fav by Gilgamesh-Art  For the watch and for the fave. Much appreciated :glomp:
Reply
:iconbanner4:
banner4 Featured By Owner 4 days ago  New Deviant Hobbyist Digital Artist
Heart 
Reply
:iconglo-he:
GLO-HE Featured By Owner Edited 6 days ago
 :heart:Thank you for :llama:...:hug:
Reply
:iconpoca2hontas:
poca2hontas Featured By Owner Feb 11, 2017  Hobbyist General Artist
:wave: thanks for the Watch
Reply
:icondark-beam:
dark-beam Featured By Owner Feb 11, 2017  Student Artist
I commented a possible fixed param, watch the deviation again :hug:
Reply
:iconbanner4:
banner4 Featured By Owner Feb 11, 2017  New Deviant Hobbyist Digital Artist
Thanks!Handshake 
Reply
:iconjanhein:
janhein Featured By Owner Feb 10, 2017
Thank you so much for the watch, Banner! :highfive: :party:Illuminati CONFIRMED 
Reply
:iconquasihedron:
quasihedron Featured By Owner Feb 9, 2017  Hobbyist Digital Artist

:iconnicewatchplz::iconwristwatchplz:

Thanx for the watch! :)

:iconwatchingyouplz::iconshifty-eyesplz::iconbigeyesplz::iconblinkingeyesplz:

 

Reply
Add a Comment: